İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Açıköğretim 1. Sınıf Temel bilgi Teknolojileri Dersi Soruları Ve Cevapları Nelerdir?

1.Günümüz toplumlarında bilgiyi tarif ederken kullanılabilecek en önemli ölçüt hangisidir?
A)Deneyimleri kuşaktan kuşağa aktarabilme yeteneği
B)Zekâ ölçütü
C)Alet ve makine yapma ve kullanabilme yeteneği
D)Doğru ile yanlışı ayırt etme özelliği
E)Karar verme sürecindeki rolü
2.Toplumsal dönüşüm aşamalarının sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?
A)Avcı toplayıcı – Tarım – Sanayi – Bilgi
B)Avcı toplayıcı – Sanayi – Bilgi
C)Tarım – Sanayi – Bilgi
D)Avcı toplayıcı – Tarım – Bilgi
E)Tarım – Sanayi – Bilgi – Bilgi ötesi
3.Bilgi işlem sürecinin ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sıralama
B)Sınama
C)Erişim
D)Kayıt etme
E)İletme
4.Kişisel bilgisayarlar hangi yıllardan itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır?
A)1950’li yıllar
B)1960’lı yıllar
C)1970’li yıllar
D)1980’li yıllar
E)1990’lı yıllar
5.Aşağıdakilerden hangisi bir büro yazılımı değildir?
A)Kelime işlemciler
B)İşlem tabloları
C)Sunum programları
D)İşletim sistemi
E)Veri tabanı
6.Bilgisayar kaynaklarının yönetildiği birim aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yazıcı
B)Fare
C)Klavye
D)Sürücü
E)İşletim sistemi
7.Aşağıdakilerden hangisi bir bilgisayar dili programı değildir?
A)Birleştirici diller
B)Programlama dilleri
C)Derleyiciler
D)Yorumlayıcılar
E)Kullanıcılar
8.Kullanıcıların programlama bilmeden kendi ih-tiyaçlarını karşılayabilmesini sağlamaya yönelik programlara ne ad verilir?
A)Yardımcı programlar
B)Basit programlar
C)Tek kullanıcılı programlar
D)Paket programlar.
E)Genel programlar
9.Aşağıdakilerden hangisi bilgisayara belirli bir işi gerçekleştirmesi için verilen komutlar toplamını ifade eder?
A)Bellek
B)Donanım
C)Program
D)İşlemci
E)Yazıcı
10.Bilgisayarda veri ve program dosyalarının sak-landığı sabit disk, disket ve CD-Rom ortamları aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
A)Veri
B)Alıcı
C)Verici
D)Sistem
E)Sürücü
11.Bilgisayarda herhangi bir klasör oluştu-rulduğunda işletim sistemi bu klasörü aşağı-dakilerden hangisi ile adlandırır?
A)Belgelerim Klasörü
B)Yeni Klasör
C)Sistem Klasörü
D)Kısayol Klasörü
E)İsimsiz Klasör
12.Gezgin penceresini açmak için yapılan iş-lemlerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A)Başlat – Programlar – Donatılar – Gezgin
B)Başlat – Ayarlar – Donatılar – Gezgin
C)Başlat – Programlar – Sistem Araçları – Gezgin
D)Başlat – Ayarlar – Denetim Masası – Yazıcılar – Gezgin
E)Başlat – Belgeler – Donatılar – Gezgin
13.Araç çubuklarının pencere içinde istenilen yere taşınabilir konumda olması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A)Yüzer Konum
B)Gezer Konum
C)Sabit Konum
D)Gizli Konum
E)Faal Konum
14.Standart araç çubuğundaki kaydet düğmesi aşağıdaki menülerden hangisinde yer alır?
A)Dosya
B)Düzen
C)Biçim
D)Araçlar
E)Pencere
15.Aşağıdakilerden hangisi biçimlendirme araç çubuğunda yer alan düğmelerden biridir?
A)Baskı Önizleme
B)Sözlük Denetimi
C)Yakınlaştır
D)Bağlantı (köprü) Ekle
E)Numaralandırma
16.Aşağıdakilerden hangisi biçim menüsünde yer almaz?
A)Yazı Tipi
B)Yazı Tipi Sekmesi
C)Yazı Tipi Rengi
D)Yazı Tipi Boyutu
E)Yazı Tipi Stili
17.Kelime işlemcilerde metni oluşturan harf, ra-kam, sembol ve boşluklar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A)Tuş
B)Karakter
C)Düğme
D)Komut
E)Kelime
18.Kelime işlemci programında metnin yazıldığı ve düzenlendiği alan aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A)Sayfa
B)Dosya
C)Masaüstü
D)Pencere
E)Klasör
19.MS Word programında, biçimlendirme araç çubuğunda yer alan ( A ) düğmesi ile aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A)Metnin seçili alanı yana yatık (italik) yapılır.
B)Metnin seçili alanı altı çizili yapılır.
C)Metnin seçili alanı vurgulu (kalın) yapılır.
D)Metnin seçili alanı ortalanır.
E)Metnin seçili alanı numaralandırılır.
20.MS Word programında aşağıdaki görünümlerden hangisi yer almaz?
A)Sayfa düzeni görünümü
B)Normal görünüm
C)Web yerleşimi görünümü
D)Anahat görünümü
E)Slayt görünümü
21.Bir MS Word belgesi üzerinde çalışırken kes-me, kopyalama ve yapıştırma işlemleri aşağıdakilerin hangisinden yapılamaz?
A)Düzen menüsünden
B)Klavyeden
C)Standart araç çubuğundan
D)Farenin sağ tuşundan
E)Biçimlendirme araç çubuğundan
22.Kısa yolu, biçimlendirme araç çubuğunda bulunan ve Excel’e özgü olan; seçilen değerlerin sonuna her seferinde bir sıfır (0) ekleyen ya da eksilten düğmenin adı nedir?
A)Oran biçimi
B)Ekle
C)Ekle, azalt
D)Virgül biçimi
E)Ondalık değerleri artırma ya da azaltma.
23.Rakamları içeren bilgileri, anlamlı parçalara ayırmayı ve düzenlemeyi, bu bilgilerle hesap-lamalar yapmayı sağlayan, ayrıca bu verileri daha iyi yorumlayabilmek için tablo ve grafikler oluşturan program aşağıdakilerden han-gisidir?
A)Microsoft World
B)Microsoft Excel
C)Microsoft Acces
D)Microsoft Power Point
E)Microsoft Outlook
24.Excel programında bir grafik çizmek için yapılması gereken ilk işlem hangisidir?
A)Standart araç çubuğundaki Grafik Sihirbazı düğmesine tıklanır.

B)Grafikte gösterilmek istenen veriler etiketleriyle beraber seçilir.
C)Görünüm menüsünden Grafik Çiz seçeneği seçilir.
D)Grafik kaynak verisi sütunlarındaki veriler seçili konumda bırakılarak ileri düğmesi tıklanır.
E)Grafik seçenekleri kutusundan Grafik Seç düğmesi tıklanır.25.C2’den C8’e kadar olan hücrelerdeki değerler ile D2’den D8’e kadar olan hücrelerdeki değerlerden çıkartmak için nasıl bir formül yazıl-malıdır?
A)=(C2:C – (D28)
B)=TOPLA(C2:C – (D28)
C)=(C2:C8 – D28)
D)=TOPLA(C2:C – ÇIKART(D28)
E)=(C2+C – (D2+D
26.Excel programında biçim menüsünden hücreler komutuna tıklandığında hücreleri biçim-lendir penceresi açılır. Bu penceredeki hangi seçenek ile hücre içindeki değerler tarih, saat, para birimi olarak biçimlendirilebilir?
A)Hizalama
B)Yazı tipi
C)Koruma
D)Sayı
E)Kenarlıklar
27.Excel programında fonksiyon yapıştır iletişim kutusunda EĞER, VE, YA DA, DEĞİL gibi işlem tablosunda belirli bir koşulun sağlanıp sağlan-madığını denetlemeye yarayan işlevler hangi kategori altında toplanmıştır?
A)Mantıksal
B)Finansal
C)Veri tabanı
D)Metin
E)Matematik ve trigonometri
1. E
2. A
3. D
4. D
5. D
6. E
7. E
8. D
9. C
10. E
11. B
12. A
13. A
14. A
15. E
16. B
17. B
18. A
19. B
20. E
21. E
22. E
23. B
24. A
25. A
26. D
27. A
CANAN:
1-) Bilgi işlem sürecinin ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıralama
B) Sınama
C) Erişim
D) Kaydetme
E) İletme
2-) Toplumsal dönüşüm aşamalarının sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?
A) Avcı toplayıcı – Tarım – Sanayi – Bilgi
B) Avcı toplayıcı – Sanayi – Bilgi – Tarım
C) Tarım – Sanayi – Bilgi – Avcı toplayıcı
D) Avcı toplayıcı – Tarım – Bilgi – Sanayi
E) Sanayi – Tarım – Bilgi – Avcı toplayıcı
3-) İkili sayı sisteminde 1011 sayısının ondalık sayı sistemindeki karşılığı nedir?
A) 15
B) 9
C) 12
D) 6
E) 11
4-) Bir disketin kapasitesi kaç megabayttır?
A) 2,0
B) 3,5
C) 0,76
D) 2,8
E) 1,44
5-) Bilgisayar kaynaklarını yöneten birim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazıcı
B) Fare
C) Klavye
D) Sürücü
E) İşletim sistemi
6-) Aşağıdakilerden hangisi çoklu kullanıcı işletim sistemine örnek teşkil eder?
A) Windows 95
B) Windows 98
C) Macintosh
D) Microsoft
E) Unix
7-) Dosyayı yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak, farklı biçimlerde göstermek, araç çubuklarını açığa çıkarmak ya da gizlemek gibi ekran görünümünü ayarlamaya ilişkin komutları içeren menü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düzen
B) Görünüm
C) Pencere
D) Araçlar
E) Yardım
8-)MS Word programında, standart araç çubuğunda yer alan disket simgesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Kapat
B) Yazdır
C) Yeni sayfa aç
D) Kaydet
E) Baskı önizleme
9-) Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi =D7+D8+D9+D10+D11+D12 formülünün işlevini görür?
A) =TOPLA(D7;D12)
B) =TOPLA(D7*D12)
C) =TOPLA(D712)
D) =(TOPLA D7+D12)
E) =(TOPLA D712)
10-) Aşağıdaki menülerden hangisi büro yazılımları arasında sayılan Excel programına özgüdür?
A) Dosya
B) Tablo
C) Araçlar
D) Biçim
E) Veri
11-) Günümüz toplumlarında bilgiyi tarif ederken kullanılabilecek en önemli ölçüt hangisidir?
A) Deneyimleri kuşaktan kuşağa aktarabilme yeteneği
B) Zeka ölçütü
C) Alet ve makine yapma ve kullanabilme yeteneği
D) Doğru ile yanlışı ayırt etme özelliği
E) Karar verme sürecindeki rolü
12-) Rassal erişimli belleğin kısa yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) ROM
B) RAM
C) REM
D) CD
E) CPU
13-) Değişik makine birimlerini, bilimsel çalışmalarda kullanılan araç-gereçleri ve endüstriyel sistemleri kontrol etmek için kullanılan işletim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tek kullanıcılı-tek görevli işletim sistemi
B) Tek kullanıcılı-çoklu görevli işletim sistemi
C) Çoklu kullanıcı işletim sistemi
D) Gerçek zamanlı işletim sistemi
E) Sanal zamanlı işletim sistemi
14-) Rakamları içeren bilgileri, anlamlı parçalara ayırmayı ve düzenlemeyi, bu bilgilerle hesaplamalar yapmayı sağlayan, ayrıca bu verileri daha iyi yorumlayabilmek için tablo ve grafikler oluşturan program aşağıdakilerden hangisidir?
A) Microsoft World
B) Microsoft Excel
C) Microsoft Acces
D) Microsoft Power Point
E) Microsoft Outlook
15-) Excel programında fonksiyon yapıştır iletişim kutusunda EĞER, VE, YA DA, DEĞİL gibi işlem tablosunda belirli bir koşulun sağlanıp sağlanmadığını denetlemeye yarayan işlevler hangi kategori altında toplanmıştır?
A) Mantıksal
B) Finansal
C) Veri tabanı
D) Metin
E) Matematik ve trigonometri
16-) Aşağıdakilerden hangisi bir büro yazılımı değildir?
A) Kelime işlemciler
B) İşlem tabloları
C) Sunum programları
D) İşletim sistemi
E) Veri tabanı
17-) Bilgisayarda veri ve program dosyalarının saklandığı sabit disk, disket ve CD-Rom ortamları aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
A) Veri
B) Alıcı
C) Verici
D) Sistem
E) Sürücü
18-) Word kelime işlem programında yaratılan bir belgenin yatay veya dikey görünümde olmasını sağlayan ve kenar boşluklarının ayarlanmasında kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özelleştir
B) Kenarlıklar ve Gölgelendirme
C) Baskı Önizleme
D) Sayfa Yapısı
E) Yazım ve Dil Bilgisi
19-) Bir MS Word belgesinde oluşturulan metnin seçili alanındaki yazının rengi aşağıdaki araç çubuklarından hangisi ile değiştirilebilir?
A) Standart araç çubuğu
B) Biçimlendirme araç çubuğu
C) Çizim araç çubuğu
D) Resim araç çubuğu
E) Tablo araç çubuğu
20-) Bilgiyi işlemekte kullanılan maddi cihazlar ile kavramsal araçların toplamına ne ad verilir?
A) Bilgi teknolojileri
B) Bilgi birikimi
C) Teknoloji
D) Bilgisayar
E) Bilgi işlem
21-) Programların içinde çalıştığı çerçeveye ne ad verilir?
A) Menü
B) Düğme
C) Gezgin
D) Pencere
E) Klasör
22-) Bir dosya içinde istenen sayfaya, bölüme, satıra, dipnota, kaynağa, tabloya, başlığa veya nesneye kolayca erişmek amacıyla kullanılan ve düzen menüsünde yer alan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) Git
B) Değiştir
C) Getir
D) Geri al
E) Eriş
23-) MS Word programındaki ekle menüsü içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Tarih ve Saat
B) Sayfa Numarası
C) Dipnot
D) Resim
E) Paragraf
24-) Bir MS Word belgesi üzerinde çalışırken kesme, kopyalama ve yapıştırma işlemleri aşağıdakilerin hangisinden yapılamaz?
A) Düzen menüsünden
B) Klavyeden
C) Standart araç çubuğundan
D) Farenin sağ tuşundan
E) Biçimlendirme araç çubuğundan
25-) =EĞER(C2>=11;”SINAV”;”TEST”)
Bir Excel işlem tablosunda C2 hücresinde 11 değeri yer aldığına göre, yukarıdaki formül uygulandığında aktif hücre içine yazılan aşağıdakilerden hangisi olur?
A) 11
B) SINAV
C) 22
D) TEST
E) SINAVTEST
26-) Aşağıdakilerden hangisi Excel işlem tablosunda geçerli bir hücre adıdır?
A) 3D
B) DD
C) DF3
D) 33
E) 3DF
27-) Aşağıdakilerden hangisi büro yazılımlarında sadece çalışılan aktif belgeyi kapatmak için kullanılır?
A) Dosya/Kapat
B) Dosya/Çıkış
C) Düzen/Kapat
D) Düzen/Çıkış
E) Araçlar/Kapat
28-)
Yukarıdaki simge aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
A) Aç
B) Kaydet
C) Baskı önizleme
D) Yazdır
E) Yeni
29-) Metin belgesi içinde işaretli alanı başka bir yere taşımak için klavyede kullanılacak tuşlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) CTRL+X ve CTRL+P
B) CTRL+X ve CTRL+V
C) CTRL+C ve CTRL+V
D) CTRL+C ve CTRL+A
E) CTRL+S ve CTRL+O
——————————————————————————–
30-) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarda elde bilgileri saklamak için kullanılan birimlerden biri değildir?
A) Disket
B) Cd
C) Tarayıcı
D) Dvd
E) Sabit disk
1-) D
2-) A
3-) E
4-) E
5-) E
6-) E
7-) B
8-)D
9-) C
10-) E
11-) E
12-) B
13-) D
14-) B
15-) A
16-) D
17-) E
18-) D
19-) B
20-) A
21-) D
22-) A
23-) E
24-) E
25-) B
26-) C
27-) A
28-) A
29-) B
30-) C

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın